БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
НАЧАЛО | АГП ГРУП | ЗА БЪЛГАРИЯ | КОНТАКТИ
 

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ

 

ПРЕДСКАЗУЕМОСТ


Пет годишен среден ръст на БВП от 5.3%;
Бюджетен излишък, ниска инфлация, национална валута, прикрепена към еврото;
90% частна икономика;
Членство на България в ЕС от 2007 г., член на НАТО;
Инвестиционен рейтинг ВВВ+ от S&P& Fitch;

Преки чуждестранни инвестиции, възлизащи на 16.7 % от БВП (EUR 4.1 млрд. за 2006 г.).

 
КАЧЕСТВО
Качество на човешкия капитал:
  - Нива на образованост сред Топ 5% в
  Европа;
  - 7% от работната сила са дипломирани
  инженери;
  - 70% от учащите изучават английски език;
  - Мотивираност и предприемчивост на
  човешкия ресурс.
Качество на бизнес средата:
  - Силна институционална подкрепа за
  чуждите инвеститори от Българската
  агениция за инвестиции;
  - Липса на ограничения за капиталовите
  потоци.
Качество на живота:
  - Разнообразни възможности за целогодишен
  отдих и туризъм;
  - Богато културно наследство и занаяти;
  - Отлична национална кухня и
  гостоприемство.
 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Висококвалифицирана и многоезична работна ръка;
10% корпоративен данък;
Възможност за данъчни и други инвестиционни стимули;
Едни от най-ниските оперативни разходи в европейската пазарна икономика;
Свободна търговия, обхващаща пазари с над 550 милиона потребители;
Договори за избягване на двойното данъчно облагане с 61 страни и споразумения за взаимна защита и насърчаване на чуждестранните инвестиции с 66 страни.
 
СЪПОСТАВКА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
БВП за
2006 г.
(в млрд. USD)
Среден ръст на БВП за перода
2004 -2006 г.
Средна инфлация
за периода
2004 -2006 г.
Корпоративен данък
за 2007 г.
Цена на труда (USD/час)
за 2007 г.
Среден ръст на заплатите за периода
2004 – 2006 г.

България

31 5.7% 6.1% 10% 2.5 1.2%
EU-25 14,518 2.3% 2.2% 28% 24.32 1.7%
Унгария 112 4.4% 4.8% 25% 8.67 2.8%
Италия 1,854 1.0% 2.1% 33% 23.89 0.9%
Румъния 115 6.7% 9.2% 16% 4.97 9.5%
Русия 979 6.8% 11.1% 24% 2.71 12.2%
Турция 394 7.2% 8.8% 20% 2.63 0.8%
Източник: Economist Intelligence Unit (EIU)
 
Всички права запазени © 2008 АГП Груп. Дизайн и поддръжка от Брокс Вижън.